Website tạm ngưng hoạt động

Vui lòng thanh toán phí thiết kế web đầy đủ để web hoạt động trở lại.
Chúng tôi đã bàn giao và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng quản trị web vào ngày 9/11/2020 tuy nhiên khách hàng không muốn thanh toán đầy đủ chi phí nên chúng tôi tạm ngưng web theo quy định.

Email khách hàng: lancc.qnm@vnpt.vn
SĐT: 0918104777
* Đến ngày 20 tháng 12 năm 2020, chúng tôi chưa nhận được thanh toán từ khách hàng, website sẽ bị xóa khỏi hệ thống theo quy định và sẽ không phục hồi lại được.
Xin thông báo!